En verdere ontwikkeling ...

Mary Baker Eddy bezat in die stad een perceel grond gelegen aan de Falmouth Street. Zij doneerde die aan de kerk om er een kerkgebouw op te zetten. Plannen werden ontwikkeld voor een dergelijk gebouw en men kon in oktober 1893 met de bouw beginnen; plaatsing van de hoeksteen 21 mei 1894, eerste eredienst in het nieuwe gebouw op 30 december 1894, inwijding op 6 januari 1895 na complete afbetaling van alle crediteuren. Dit gebouw bevat 900 zitplaatsen en wordt Het Originele Moederkerkgebouw genoemd.

Het bezoekersaantal nam dermate toe dat een groter gebouw nodig was. Op de jaarvergadering van 18 juni 1902 werd besloten hiervoor een bedrag van 2 miljoen dollar bijeen te brengen. Dit gebouw zou aansluiten aan Het Originele Kerkgebouw en op de hoek van Falmouth en Norway Street liggen. De bouw verliep volgens plan, de som van twee miljoen was op 2 juni 1906 bijeen en men kon de kerk op de jaarvergadering van 10 juni 1906 vrij van schulden inwijden. Het gebouw heeft 5000 zitplaatsen en wordt The Mother Church Extension genoemd.

Het huidige kerkcentrum omvat behalve de twee boven beschreven kerkgebouwen nog gebouwen voor de zondagsschool, de kerkadministratie en het Uitgeversgenootschap. Het kerkcentrum is de hoofdzetel van de Christian Science beweging en vormt een indrukwekkend architectonisch element van de stad Boston.

De kerkorganisatie kent lokale kerken in de meeste landen van de wereld waar het politiek-maatschappelijk mogelijk is. Deze worden vertakkingen genoemd en die zijn er op twee niveaus: Dochterkerken wanneer zij aan bepaalde eisen voldoen (o.a. een openbare leeskamer) en Societies wanneer het aantal leden te klein is om aan alle vereisten voor een dochterkerk te kunnen voldoen. Wereldwijd zijn er 1800 topt 2000 vertakkingen maar ook veel kelinere groeperingen. Sinds februari 1896 worden er in London, Engeland, permanente diensten gehouden en de eerste dochterkerk in Duitsland werd in maart 1898 in Hannover opgericht. In Nederland bestaan momenteel drie dochterkerken, eensociety en eengroepering. In de Christian Science Journal vindt men een complete internationale lijst van kerken, kerkdiensttijden, zondagsscholen, leeskamers en practitioners (zie Kerken). Het voor Nederland geldende uittreksel daarvan staat in de Nederlandstalige Heraut of op deze website bij "kerken".

De Christian Science beweging is een lekenkerk, d.w.z. iedereen, ongeacht maatschappelijke status, sekse, etnische afkomst enz. kan tot elk ambt gekozen worden mits hij/zij Christian Science serieus bestudeert en ernaar leeft, lid is van De Moederkerk en de nodige vaardigheden voor het functioneren in het ambt bezit. Er bestaan, afgezien van het leerambt, geen speciale opleidingen die nodig zijn om functies in de kerkorganisatie te vervullen. Wél worden er cursussen gegeven over Christian Science als zodanig, waar als leerboeken gehanteerd worden de Bijbel en de geschriften van Mary Baker Eddy. Voor de meeste functies in vertakkingen is lidmaatschap van die vertakking voldoende, maar het merendeel van de Scientisten is bovendien lid van De Moederkerk.

In 1892 vond een reorganisatie van de Kerk plaats waarbij de naam werd gewijzigd in "The First Church of Christ, Scientist" (De eerste Kerk van Christus, Wetenschapper). Onder Christian Scientisten wordt deze Kerk ook wel aangeduid als The Mother Church (De Moeder Kerk).

De vertakkingen zijn allemaal te vinden in een lijst die maandelijks gepubliceerd wordt in het maandblad "The Christian Science Journal".
In dit zelfde maandblad wordt ook maandelijks een lijst gepubliceerd van professionele Christian Science genezers. Een Christian Scientist kan zich in deze lijst laten opnemen wanneer hij/zij aan bepaalde criteria voldoet. Overigens zal iedereen die deze Wetenschap bestudeert en toepast kunnen genezen in verhouding tot zijn begrijpen daarvan.
Genezen betreft niet alleen het genezen van zieken, maar van disharmonie op alle gebied. In de Bijbel staan talloze voorbeelden daarvan. Jezus genas en herstelde harmonie door zijn bewustzijn van de alomtegenwoordigheid en alleentegenwoordigheid van God, Geest, Liefde, het goede.

De meeste in de pagina's Genezingswerk, Onderricht en Publicatieactiviteiten beschreven ontwikkelingen vonden plaats in de staat Massachusetts, V.S.A. en wel voornamelijk in Boston.

Church ManualGa terug