Vragen en Antwoorden

Het verschil tussen Scientology en Christian Science
een artikel van Shirley Paulson (Nederlands vertaald)

Alle vraag en antwoord op een pagina.

1 Wat voor soort mensen zijn Christian Scientisten?

Alle soorten. Huisvrouwen, automonteurs, bankdirecteuren, boeren, onderwijzers, secretaressen, popzangers, diplomaten. Gewoon mensen – mensen voor wie God zeer werkelijk is geworden.

2 Is een Christian Scientist een Christen?
Dat is hij zeer zeker - en hij probeert voortdurend een beter Christen te zijn. Van een Christian Scientist wordt verwacht dat hij zeven dagen per week een Christen is en dat hij zijn geloof waarmaakt in zijn leven. Een van de grondstellingen van Christian Science, ondertekend bij het lid worden van de kerk, luidt als volgt: "En wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zo als wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn."

3 Waarom gebruikt u Wetenschap in verband met uw geloof?
Omdat het gedemonstreerd kan worden. Wij nemen aan dat God het universele, goddelijk Beginsel is dat de grondslag was van het leven en genezende werk van Christen Jezus. Gods wezen moet uiteraard onveranderlijke Waarheid en Liefde zijn en werkt voor middel van tijdloze geestelijke wetten, niet door speciale wonderbaarlijke handelingen. Wanneer we deze wetten van het absolute goede begrijpen, ervaren we dat dit inzicht in het Christendom wetenschappelijk kan worden toegepast in alle gevallen van menselijke disharmonie. Het was op deze grondslag dat Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, schrijven kon: "Jezus van Nazareth was de meest wetenschappelijke mens die ooit de aardbodem heeft betreden.

4 Wanneer is de kerk van Christian Science begonnen - en waarom?
In 1879 kwamen vijftien mensen die in de omgeving van Boston woonden bijeen en besloten bij stemming een kerk te organiseren onder de naam van Church of Christ Scientist. Alle vijftien waren leerlingen van Mary Baker Eddy, en het was op voorstel van Mrs. Eddy dat ze besloten: “Een Kerk te organiseren die ten doel heeft de woorden en de woorden en werken van onze Meester te gedenken en het oorspronkelijk Christendom en zijn verloren element, genezing, te herstellen.” Deze doelstelling verklaart waarom onze kerk haar bestaan kreeg.

5. Is Christian Science ver verspreid?                                                                naar boven
Er zijn ongeveer 1750 kerken, verenigingen en universitaire organisaties in circa 82 landen. Bovendien zijn er natuurlijk individuele Christian Scientisten in andere delen van de wereld. Alle lokale kerken en verenigingen, waar ze ook mogen bevinden, zijn vertakkingen van De Moederkerk, The First Church of Christ Scientist, in Boston, Masssachusetts, V.S.

6. Hebt u niet het gevoel dat er eigenlijk geen plaats is voor kerken in deze wetenschappelijke eeuw?
Niet als ze de mensen kunnen helpen om aan te tonen dat er in hun leven niets zo praktisch is als Christelijkheid. Blind vertrouwen is misschien gedoemd te verdwijnen, maar niet een verlicht begrijpen van God en Zijn wetten.

7. Wat zijn uw opvattingen omtrent God?
Zoals wij God leren kennen in de Christelijke Wetenschap is er niets afstandelijks aan Hem en is God niet ver weg. Denk maar eens aan wat de apostel Paulus zegt: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” God is dichterbij dan de lucht die wij inademen of het zonlicht waarin wij staan. Hij is Goddelijke Liefde die alles wat goed, werkelijk en mooi is in onze ervaring en schept en bestuurt. Hij is al het goede en alleen het goede. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot Zijn oneindige macht en begrip wenden. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift dat God is “de alwetende, alziende alwerkende, alwijze, alliefhebbende en eeuwige; Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde.”

8. Wat zegt Christian Science over Jezus Christus?
Wij beschouwen hem als de allerbelangrijkste figuur in de menselijke historie. Jezus heeft de mensheid het volmaakte voorbeeld gegeven van wat het betekent om de zoon van God te zijn. En daardoor heeft hij voor ons allen de weg geopend om onze eigen geestelijke verwantschap als de zonen en dochters van God te vinden. Hij is ons Voorbeeld, en wegwijzer en Verlosser. Maar Christian Scientisten maken verschil tussen de menselijke Jezus, die niet meer op aarde is, en zijn goddelijke aard de eeuwige Christus, die altijd hier is. Wij beschouwen de Christus als de Waarheid die Jezus beleefde, onderwees en demonstreerde - de Waarheid die ieder van ons verenigt met God als Zijn geliefde kind.

9. Gelooft u in de maagdelijke geboorte?                                                                 naar boven
Ja, wij geloven dat Jezus uit een maagd geboren is. Zoals wij het begrijpen, was het Maria’s zuivere begrip van God als de Vader van de mens dat de weg of het middel was waardoor Christus, Waarheid, uitdrukking vond in de menselijke Jezus.

10. Gelooft u in een hemel en een hel?
Voor ons zijn hemel en hel gedachtelijke toestanden, geen plaatsen. Mensen ervaren hun eigen hemel en hun eigen hel hier en nu, al naar gelang ze dichter komen tot Gods liefde, of genoegen nemen met het materialisme, dat tot niets leidt dan verwarring en kwelling.

11. Erkent uw kerk de doop, of andere sacramenten?
Doop en heilig avondmaal zijn geen uiterlijke plechtigheden voor ons, maar innerlijke ervaringen van diepe betekenis. Doop is de dagelijkse reiniging van vergeestelijking van gedachte; avondmaal is de bewuste eenheid met God in gebed. Een prachtig avondmaalgezang van Mrs. Eddy eindigt met deze woorden:
‘Sterke verlosser, vriend der verlaatnen,
‘Leven van ’t goddelijk zijn;
‘Gij, de Christus, niet de leer,
‘Gij de Waarheid, Gij de Heer,
‘Gij, het water, het brood en de wijn.                                                                   naar boven

12. Waarom legt u zoveel nadruk op genezing?
In feite leggen we er niet meer nadruk op dan het nieuwe testament dat doet. Christian Scientisten zijn niet bezeten van een verlangen naar fysiek welzijn; zij denken en praten minder over hun lichamen dan de meeste mensen dat doen. In zekere zin is genezing alleen maar een bijproduct, het gevolg wanneer we de barmhartigheid van Gods wetten en de volmaaktheid van Zijn geestelijke schepping leren kennen en dichter tot God komen. Genezing, van ons standpunt gezien, is een belangrijk bewijs van Gods zorg voor de mens, doch het is maar één element van de volledige verlossing waar het Christendom naar streeft.

13. Moet iemand vertrouwen hebben in Christian Science om genezen te worden?
Niet noodzakelijkerwijs. Sommige mensen werden genezen toen ze zich als laatste toevlucht tot Christian Science wendden, maar met zeer weinig hoop dat het hen zou kunnen helpen. Vertrouwen is echter een waardevolle eigenschap - vertrouwen niet zozeer in Christian Science als wel in de bereidwilligheid en macht van God om de mensheid te redden van ieder kwaad. De Bijbel zegt dat wie tot God komt, moet geloven dat God bestaat en Hij een beloner is van degenen die Hem zoeken. Maar deze leert dat vertrouwen dat werkelijk vast en effectief is, niet op blind geloof moet berusten, maar op een begrijpen van de huidige volmaaktheid van Gods geestelijke schepping. Dit is een doorslaggevend verschil dat Christian Science onderscheidt van "gebedsgenezing".

14. Waar kan ik meer over genezing in Christian Science leren?
De beste manier is om het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, van Mrs. Eddy te bestuderen. U kunt natuurlijk veel leren door de zondagsdiensten in de kerken Christian Science, bij te wonen, maar voor serieuze studie wordt aangeraden naar een leeskamer van Christian Science te gaan en daar uit te vinden welke publicaties u kunt lezen, kopen of lenen.

15. Mag een Christian Scientist naar de dokter gaan?                                                     naar boven
Een Christian Scientist is net als ieder ander vrij om naar eigen inzichten te handelen. Wanneer hij lid wordt van de Kerk van Christian Science, wordt aangenomen dat hij op God wil steunen voor genezing in plaats van op stoffelijke geneesmiddelen. Hij kiest deze manier van leven vrijwillig, en meestal omdat hij deze manier van genezing effectiever heeft gevonden dan elke andere. Maar als een lid zich in extreme omstandigheden of onder zware druk van z'n familie tot stoffelijke middelen wendt, zal hij door de kerk niet behandeld worden als een verschoppeling. Waar het om gaat, is dat Christian Scientisten geestelijke middelen verkiezen omdat via deze middelen niet alleen om het lichaam gezond maakt. Maar het individu ook dichter bij God brengt in zijn leven, denken en handelen.

16. Waarom kan Christian Science niet gecombineerd worden met een medische behandeling?
Welbeschouwd gaan ze van tegenovergestelde standpunten uit. Christian Scientisten voelen grote waardering voor het menslievende werk dat artsen verrichten voor hen die steun zoeken in de vorm van behandeling. Maar Christian Science methode is zuiver geestelijk; die vraagt een mentale en morele verandering en is erop gericht de relatie van de mens tot God te vinden. Dit gaat niet goed samen met een systeem dat naar het lichaam kijkt voor oorzaken en dat ziektes behandelt vanuit een fysieke en chemische grondslag. Te proberen beide methodes met elkaar te vermengen doet geen recht aan elke methode afzonderlijk.

17. Hebben Christian Scientisten altijd succes, of falen ze ook wel eens?
Onze staat van dienst is goed maar niet volmaakt! Soms voelen wij ons een beetje als de discipelen van Jezus, die naar hem toe gingen en vroegen: "Waarom konden wij dat geval niet genezen?" Jezus heeft er toen op gewezen dat wat ze nodig hadden vertrouwen was, geworteld in een grotere toewijding - een alomvattender begrijpen van de macht en Liefde van God. Zeker, God - het goddelijk Beginsel - faalt nooit, maar soms faalt ons begrip van Hem. Desondanks is de staat van dienst van Christian Science vergeleken met andere geneeswijzen goed. Verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten en enkele andere landen hebben geleerd onze mensen te beschouwen als zeer goede risico's en dat spreekt vanzelf.

18. Wat doet u in geval van gebroken beenderen?                                                 naar boven
Sommige Christian Scientisten laten een gebroken bot zetten door een chirurg, anderen geven er de voorkeur aan helemaal op Gods almacht te steunen. Het zetten van een been is uiteraard niet hetzelfde als het gebruik van medicijnen, het is een soort mechanisch ingrijpen. Daarom zien Christian Scientisten dit als iets anders dan wanneer men gebruik maakt van medicijnen of een medische behandeling. Maar er zijn vele gevallen bekend van gebroken beenderen - zelfs van gecompliceerde breuken - die uitsluitend door gebed in Christian Science zijn genezen.

19. Legt u genezingen in Christian Science op een of andere manier schriftelijk vast?
Getuigenissen die op hun betrouwbaarheid zijn onderzocht, worden regelmatig gepubliceerd in onze wekelijkse en maandelijkse tijdschriften; en een interessant boek met de titel 'A Century of Christian Science Healing' bevat illustratieve genezingen die gedurende de eerste honderd jaar van Christian Science plaats hebben gevonden. Er is bewijs genoeg! En dan zijn er ook nog de duizenden spontane getuigenissen die iedere week over de gehele wereld gegeven worden tijdens de woensdagavondbijeenkomsten in de kerken van Christian Science.

20. Welke openbare erkenning heeft genezing in Christian Science gekregen?
De grote meerderheid van de verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten accepteert behandeling in Christian Science op dezelfde basis als medische behandeling. Het recht op een behandeling in Christian Science te steunen wordt, direct of indirect, erkend in verscheidene federale en staatswetten. Het recht om de genezingspraktijk van Christian Science uit te oefenen heeft in de Verenigde Staten en elders in de vrije wereld een stevige wettelijke basis.

21. Wat is een practitioner van Christian Science? naar boven
Een practitioner is iemand die zich volledig wijdt aan de openbare uitoefening van genezing in Christian Science. Het werk is zowel een geestelijke ambt als een beroep. Het wordt uitgeoefend uit liefde voor God en de mens, maar een practitioner moet ook zijn brood verdienen en zijn patiënten betalen hem zoals ze een arts betalen. Om opgenomen te worden in de lijst van practitioners in ons officiële kerkorgaan, 'The Christian Science Journal' moet de betrokkene aantonen dat hij ervaring, het inzicht en het Christelijke karakter heeft voor dit heilig werk.

22. Hoe geneest u?
Door gebed. Door ons zonder enige reserve tot God te wenden voor het antwoord op een probleem - of dat probleem nu een lichamelijke ziekte of disharmonie in de familie is. Dit is niet een kwestie van blind geloof, al is het evenmin een kwestie van wilskracht of mentale suggestie of het aannemen van een soort optimistische houding van positief denken. Nee, het vereist een begrijpen van God en van Zijn wetten; het vraagt systematische studie van de Bijbel en van het leerboek van Christian Science; het vergt van ons dat we ons hart en ons denken openstellen voor de liefde en de wet van God. Om een Christelijke term daarvoor te gebruiken, het betekent dat we wederom geboren moeten worden.

23. Hoe bidt men in Christian Science?                                                                     naar boven
Gebed in Christian Science betekent verlangen dat Gods wil zal geschieden - en weten dat de wil van God altijd goed is, altijd voor vrede en vreugde en gezondheid en heiligheid. Gebed is niet louter God smeken; het erkent Zijn aanwezigheid en macht, Zijn volmaakte liefde en bestuur. Gebed is iets dat we niet altijd onder woorden behoeven te brengen. In onze kerken hebben wij stil gebed zowel als het gezamenlijk uitspreken van Het Onze Vader. Het is dikwijls het stille verlangen van het hart ons ware zelf te vinden als kind van God dat genezing in ons leven brengt. Dit onderwerp wordt volledig behandeld in het hoofdstuk "Gebed" in Wetenschap en Gezondheid.

24. Doet u niet net alsof het kwaad onwerkelijk is?
Nee, integendeel. Wij proberen door de gigantische schijn van het kwaad heen te kijken – door de aanspraak van het kwaad dat dit zo werkelijk zou zijn, zo onweerstaanbaar, zo vreselijk dat dit het goede kan overstelpen en Gods bedoeling voor de mens en het universum ongedaan zou kunnen maken. Jezus heeft de duivel een leugenaar en de vader van de leugen genoemd. Het kwaad is van nature altijd een misleider – een valse aanspraak op macht.

25. Hoe verklaart u het lijden in de wereld?                                                                 naar boven
Laten we beginnen met een zeer eenvoudige vergelijking. In een kamer waarvan de luiken gesloten zijn kan het volledig donker zijn; doen we echter de luiken open, dan stroomt het licht binnen. Iemand zou daar in het donker tot vervelens toe uren kunnen doorbrengen met trachten te begrijpen en te verklaren wat duisternis is, maar wat hij werkelijk nodig heeft is het licht binnen te laten. Zo is het ook met de kwellingen, het verlies en de pijn en verkwisting van het menselijk leven, met al de gebreken en limitaties die zo’n nachtmerrieachtige werkelijkheid schijnen te hebben. Onze behoefte is nooit aan een uitleg die deze aspecten van het sterfelijk bestaan legitimeert. Wat we nodig hebben is een zuiver begrip van de alomtegenwoordigheid van God, die de aanspraken van het kwaad verdrijft net als het licht de verschrikkingen van het donker doet verdwijnen. Dan beginnen we de woorden van Jesaja te begrijpen: “Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; over hen die wonen in het land van de schaduw des doods, zal een licht schijnen."

26. Gaan Christian Scientisten aan de problemen van de wereld voorbij?
Beslist niet. Dit is snel duidelijk als men bedenkt dat wij een internationaal dagblad uitgeven, 'The Christian Science Monitor', dat de problemen van de wereld verslaat en analyseert. Onze andere tijdschriften- het maandblad 'The Christian Science Journal', het weekblad de 'Christian Science Sentinel' en 'De Heraut van Christian Science', dat in verscheidene talen uitgegeven wordt - behandelen de maatschappelijke en individuele problemen vanuit het standpunt van effectief genezend gebed. Met andere woorden, Christian Scientisten negeren problemen niet, zij proberen ze tegemoet te treden met intelligentie, met moed en met de waarheid die geneest.

27. Welke rol speelt The Christian Science Monitor in uw uitreiken naar de wereld?
Hij speelt een heel belangrijke rol. De Monitor wordt verstuurt naar meer dan 140 landen over de gehele wereld. Ongeveer de helft van de abonnees zijn geen Christian Scientisten. Vele van hen zijn journalisten, leden van het congres of het parlement, rechters, schrijvers, onderwijzers - mensen die invloed hebben op maatschappelijke aangelegenheden, onderwijs en opvoeding. Ook lezen allerlei gewone mensen de Monitor en hij brengt hen tot een bredere belangstelling voor hun medemensen - en geeft hen een dagblad dat ze kunnen vertrouwen. Ons doel is nieuws te geven dat helder en intelligent en integer is. In het eerste nummer van het dagblad schreef Mrs. Eddy: "Het doel van de Monitor is niemand te kwetsen, maar de gehele mensheid tot zegen te zijn."

28. Wat doet uw kerk voor de gemeenschap?                                                                    naar boven
Haar grootste bijdrage is haar genezend werk - en daarmee doelen we niet alleen op het genezen van lichamelijke ziekte. Dat betreft ook de genezing van de angsten en kwalen en frustraties die de enkeling en de gemeenschap plagen. Dit soort genezing is de allerbeste manier om te bewijzen dat de Christus altijd aanwezig is in menselijke aangelegenheden om de diepste behoeften en verlangens van de mens te bevredigen. Wanneer mensen door genezing de oneindige macht van de Christusgeest leren kennen, zullen ze dit nieuw gevoel van geestelijke macht en liefde meenemen naar de sociale activiteiten waar ze deel van uitmaken. U zult Christian Scientisten tegenkomen die deelnemen aan allerlei soorten gemeenschapsprojecten en menslievend werk - u zou dat kunnen beschouwen als een bewijs van de rijkdom van hun overtuiging dat God op liefdevolle wijze voor al Zijn kinderen zorgt.

29. Wat doet uw kerk voor jonge mensen?
Als u luistert naar de getuigenissen die jonge mensen in onze kerken geven of als u hun artikelen in onze tijdschriften leest, zal één ding u wellicht opvallen, dat godsdienst iets is dat ze spontaan betrekken bij hun schoolwerk, hun sociale leven, hun sportactiviteiten, hun voor- en afkeuren, hun familie-problemen en intellectuele onzekerheid. Niet op hypocritische of moraliserende wijze, maar als een vitale bron van vreugde en inspiratie en genezing. Onze verschillende jeugdactiviteiten hebben het doel de godsdienst in hun leven praktisch te maken.

30. Welke jeugdactiviteiten zijn er?                                                                        naar boven
De belangrijkste zijn onze zondagsscholen; zij leggen een fundament voor een leven dat goede vruchten afwerpt. Verder zijn er onze organisaties aan instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs, die meer dan jeugdactiviteiten in strikte zin zijn, want zij tellen onder hun leden docenten en anderen in de academische gemeenschap. Door onze organisaties worden leden geholpen Christian Science in hun leven in de academische wereld toe te passen. Op het hoofdkwartier in Boston geven onze jeugdafdelingen voortdurende zorg en aandacht aan de behoeften van jonge Christian Scientisten over de gehele wereld. Zo nu en dan brengen regionale bijeenkomsten in verschillende landen en grote bijeenkomsten in Boston duizenden studenten bij elkaar om hun ervaringen en inspiratie met elkaar te delen.

31. Wat leert Christian Science over het huwelijk, geboorteregeling, echtscheiding?
Zij leert dat de morele wetten in de Tien Geboden en de Bergrede geenszins uit de tijd zijn. Het hoofdstuk over het huwelijk in Wetenschap en Gezondheid stelt een zeer hoge norm aan Christian Scientisten. Zaken als gezinsplanning worden overgelaten aan de beslissing van de betrokken echtparen. Echtscheiding kan soms de enige wettelijke en morele methode zijn voor het oplossen van wat een ontoelaatbare situatie is geworden. Maar Christian Scientisten worden aangemoedigd om net zo hard te werken en te bidden om echtelijke misverstanden te genezen als een ziek lichaam.

32. Hoe helpt Christian Science bij het oplossen van problemen als racisme, armoede en oorlog?
Je zou kunnen zeggen dat Christian Science wijst op het onderliggende kwaad waaruit deze destructieve kwalen voortkomen. Naar onze opvatting is dit kwaad het geloof dat de mens afgesneden is van God - dat hij een beperkte sterveling is, het voortbrengsel van toevallige stoffelijke krachten. Uit dit geloof als basis van ons denken en handelen komt alles voort wat ons van elkaar scheidt, alle beperkingen en frustraties van het menselijk leven. Maar wanneer men zijn geestelijke eenheid met God - de oneindig liefhebbende Vader van elk mens - leert accepteren, dan ontvouwt zich de ware eenheid van de mensen. Dan volgt geleidelijk aan de genezing van die elementen van het denken - als zelfzucht, hoogmoed en onverdraagzaamheid - die de achtergrond zijn van racistische en economische onrechtvaardigheid en die oorlog veroorzaken. Naarmate zijn gevoelens onzelfzuchtiger en universeler worden, vindt de mens ook de kracht en het motief om steun te geven aan verlichte menselijke maatregelen die de kwalen van de maatschappij bestrijden. Christian Scientisten nemen individueel aan al dat soort activiteiten deel. En de Monitor houdt hen behoorlijk van de behoeften van de wereld op de hoogte!

33. Verandert uw godsdienst met de tijd?                                                                 naar boven
Fundamentele waarheid verandert niet. Onze manier van leven verandert misschien. Sommige van de manieren waarop wij onze godsdienst presenteren mogen misschien veranderen. Maar God blijft God, de mens blijft Gods beeld en gelijkenis, en de Waarheid die Jezus leefde is nog zo waar en levend als toen hij zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

34. Hoe zijn uw kerkdiensten?
Wij hebben muziek en Bijbellezingen en stil gebed en het onzevader. Dan hebben wij wat heet de lespreek - aanhalingen uit de Bijbel en uit Wetenschap en Gezondheid over speciale onderwerpen. Deze worden voorgelezen door twee lezeres. Christian Scientisten bestuderen deze lespreek individueel gedurende de week en proberen die in hun leven toe te passen. En zondags houden zij een openbare dienst waar zij de inspiratie van de les uitdragen. Op woensdagavond zijn er ook bijeenkomsten, tijdens welke mensen vertellen over genezingen en leiding die ze door Christian Science ontvangen hebben.

35. Waarom hebt u geen predikanten?
Mrs. Eddy heeft de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid ingesteld als de herder van haar kerk. De lezers die uit deze twee boeken voorlezen tijdens de zondagsdiensten worden voor dat doel door de leden van elke vertakking uit hun eigen gemeente aangesteld. En ook de practitioners van Christian Science, die beroepsmatig het genezingswerk van deze Wetenschap uitoefenen, zijn lekenleden van onze kerk die bewijs geleverd hebben van hun geschiktheid voor dit werk. Wij hebben in ware zin een lekenkerk.

36. Wie was Mary Baker Eddy?                                                                            naar boven
Mrs. Eddy staat algemeen bekend als de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science. Zij werd in 1821 in New Hampshire geboren, groeide op in een vroom Congregationalistisch gezin en legde altijd een grote liefde voor God en de Bijbel aan de dag. In 1866 werd zij genezen van ernstig letsel toen zij het verhaal van een van de genezingen van Jezus in het Nieuwe Testament las. Dit leidde tot haar ontdekking van wat zij beschouwde als de Wetenschap van het Christendom. Later schreef zij het leerboek van Christian Science en ettelijke ander werken. Gedurende de jaren die volgden stichtte zij The Curch of Christ, Scientist, richtte de verschillende tijdschriften op en organiseerde de onderscheiden activiteiten van haar kerk. Voordat zij heenging in 1910 - in haar negentigste jaar - had de godsdienst die zij gesticht had zich over een groot aantal landen verspreid en werd Mrs. Eddy algemeen erkend als een van de meest opmerkelijke religieuze figuren uit de moderne tijd.

37. Was er iets ongewoons of bovennatuurlijks in het leven van Mrs. Eddy?
Mrs. Eddy had – net zoals dat het geval was met andere religieuze leiders in de geschiedenis – een ervaring die ommekeer teweegbracht in haar leven en die misschien “ongewoon” genoemd zou kunnen worden. Dat was de overweldigende overtuiging die zij ten tijde van haar genezing in 1866 verwierf, namelijk dat God en Zijn volmaakte geestelijke schepping de enige werkelijkheden zijn. Maar de genezing zelf beschouwde zij niet als een wonder, ook al was het geen dagelijkse gebeurtenis. Zij zag die juist als geheel in overeenstemming met de wet van God. De volgende 45 jaar onderzocht en onderwees zij het Christelijk genezen op precies deze grondslag. Het mag inderdaad wonderbaarlijk genoemd worden dat een vrouw in die tijd een wereldwijde godsdienst kon stichten en grondvesten.

38. Waarom noemt u haar uw Leidsvrouw?                                                                       naar boven
Om dezelfde reden waarom de kinderen Israëls Mozes als hun leider beschouwden. Hij leidde hen uit de gevangenschap van Egypte. De boeken van Mrs. Eddy leiden duizenden mensen uit de gevangenschap van het materialisme naar geestelijke vrijheid. Terwijl ze haar leiding volgen merken ze dat ze toegewijder en waarachtiger discipelen van Christus Jezus worden. Mrs. Eddy zelf schrijft: “Volg uw Leidsvrouw alleen voor zover zij Christus volgt.”

39. Vervangt voor u haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift de Bijbel?
Nee, het verschaft ons een "sleutel" tot de Heilige Schrift - en een sleutel vervangt niet de deur die hij opent. Christian Scientisten bestuderen de Bijbel meer dan de meeste mensen, want Wetenschap en Gezondheidmaakt die zo geweldig levend en praktisch voor ze. De eerste grondstelling van Christian Science luidt: "Als aanhangers van Waarheid aanvaarden wij het geïnspireerde Woord van de Bijbel als onze genoegzame gids voor het eeuwige Leven".

40. Hoe wordt uw kerk thans bestuurd?
Mrs. Eddy heeft een boekje met regels voor de kerk geschreven en uitgegeven. Dit boekje, dat ‘Handleiding van De Moederkerk’ heet, zou de grondwet van onze beweging genoemd kunnen worden. De bepalingen van de Handleiding worden uitgevoerd door een raad van directeuren, die de voornaamste functionarissen van De Moederkerk benoemen. De vertakkingen echter kiezen hun eigen functionarissen voor een beperkte periode uit hun eigen leden door middel van stemming. In zekere zin lijkt dit een beetje op het federale systeem van regeren in de Verenigde Staten. De centrale autoriteit van De Moederkerk wordt in evenwicht gehouden door het democratische zelfbestuur van de vertakkingen. Het is een systeem dat wij zeer bevredigend vinden.                                                  ar boven